[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong><em>FINCAS SANPO <\/em><\/strong>&nbsp;&eacute;s una empresa especialitzada i experimentada en la gesti&oacute; i comercialitzaci&oacute; d'immobles, formada per un equip d'advocats i professionals en el sector, dedicada als seus clients amb la seva major atenci&oacute; i dedicaci&oacute;, i amb un &uacute;nic objectiu fonamental: vetllar per seu patrimoni en tots els processos i en cada pas del mateix.<\/p>\n<p><strong><em>FINCAS SANPO<\/em><\/strong> &eacute;s la sel&middot;lecci&oacute; aplicable a tots els elements relacionats amb els immobles. Som una empresa innovadora, jove, amb experi&egrave;ncia, efectiva i molt activa per poder oferir en tot moment el major &egrave;xit i benefici en les operacions o gestions encomanades i dutes a terme.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SERVEIS<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Entre els serveis que oferim, destaquen els seg&uuml;ents:&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Assessoria i gesti&oacute; jur&iacute;dica. <\/em><\/p>\n<p><em>Gesti&oacute; Patrimonial<\/em><\/p>\n<p><em> Gesti&oacute; de finques en r&egrave;gim de Propietat Vertical (arrendaments en Comunitat de B&eacute;ns o persones f&iacute;siques),<\/em><\/p>\n<p><em>Confecci&oacute; de Rendes<\/em><\/p>\n<p><em>.Reclamacions extrajudicials i judicials<\/em><\/p>\n<p><em>Contractaci&oacute; i comercialitzaci&oacute; de lloguers.<\/em><\/p>\n<p><em> Gesti&oacute; de compravenda.<\/em><\/p>\n<p><em>Valoracions, estudis de mercat gratuits.<\/em><\/p>\n<p><em>Tramitaci&oacute; d&rsquo;her&egrave;ncies.<\/em><\/p>\n<p><em>Gesti&oacute; davant organismes oficials i de serveis.<\/em><\/p>\n<p><em>Promoci&oacute; Inmobiliaria.<\/em><\/p>\n<p><em>Tramitaci&oacute; de c&egrave;dules d&rsquo;habitabilitat i certificats energ&egrave;tics.<\/em><\/p>\n<p><em>Contractaci&oacute; d&rsquo;assegurances.<\/em><\/p>\n<p><em>Recerca de pressupostos econ&ograve;mics, sense cap comprom&iacute;s per reformes o manteniments necessaris a la seva propietat o immoble. <\/em><\/p>\n<p><em>Pr&eacute;stecs hipotecaris i personals amb les millors condicions.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

FINCAS SANPO  és una empresa especialitzada i experimentada en la gestió i comercialització d'immobles, formada per un equip d'advocats i professionals en el sector, dedicada als seus clients amb la seva major atenció i dedicació, i amb un únic objectiu fonamental: vetllar per seu patrimoni en tots els processos i en cada pas del mateix.

FINCAS SANPO és la sel·lecció aplicable a tots els elements relacionats amb els immobles. Som una empresa innovadora, jove, amb experiència, efectiva i molt activa per poder oferir en tot moment el major èxit i benefici en les operacions o gestions encomanades i dutes a terme.

 

SERVEIS

 

Entre els serveis que oferim, destaquen els següents: 

 

Assessoria i gestió jurídica.

Gestió Patrimonial

Gestió de finques en règim de Propietat Vertical (arrendaments en Comunitat de Béns o persones físiques),

Confecció de Rendes

.Reclamacions extrajudicials i judicials

Contractació i comercialització de lloguers.

Gestió de compravenda.

Valoracions, estudis de mercat gratuits.

Tramitació d’herències.

Gestió davant organismes oficials i de serveis.

Promoció Inmobiliaria.

Tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificats energètics.

Contractació d’assegurances.

Recerca de pressupostos econòmics, sense cap compromís per reformes o manteniments necessaris a la seva propietat o immoble.

Préstecs hipotecaris i personals amb les millors condicions.

 

 


Cargando datos. Un momento, por favor...